Paramedisch Platform

Zuid Kennemerland
en
Haarlemmermeer

Inleiding en
Stand van zaken

Momenteel spelen er veranderingen in de Zorgmarkt met als basisgedachte de groeiende zorgkosten, ondanks de steeds groeiende zorgvraag  (oa. vergrijzing), het hoofd te kunnen bieden.

Op ministerieel niveau zijn er plannen voor de toekomst gemaakt genaamd: 

“De Juiste Zorg Op de Juiste Plek” (nader te noemen JZOJP).

 

Wat betekent dit voor ons als paramedici in de eerste lijn?

Als belangrijk onderdeel in deze visie worden er zorgregio’s gevormd in de diverse woongebieden (50-200 duizend inwoners), die dan geleid moeten worden door een Regiokantoor.

Dit Regiokantoor heeft een initiërende en bepalende rol in hoe de kosten voor zorg in de regio moeten worden verdeeld. Dit Regiokantoor moet volgens de plannen geleid worden door een 3-tal disciplines:

·         een huisartsencoöperatie,

·         een samenwerkingsverband van apothekers én

·         een samenwerkingsverband van paramedische disciplines.

Dit zal in 2022 klaar moeten zijn om het door de huisartsen en zorgverzekeraar gemaakte regioplan uit te voeren.

 

Stand van zaken:

Inmiddels zijn de grotere paramedische disciplines in de regio verenigd en heeft iedere afgevaardigde een mandaat om namens de achterban te mogen handelen/spreken. Wij als oefentherapeuten zijn verenigd in ons Platform oefentherapie ZKH.

Rachid Mali vertegenwoordigd de oefentherapeuten binnen het Paramedisch Platform Zuid Kennemerland en is nauw betrokken bij de oprichting en ontwikkeling hiervan.

Inmiddels zijn er gesprekken gaande met de Huisartsenvereniging HCZK en de grootste zorgverzekeraar in de Regio (ZKA). De komende periode zullen ZONH (ROS) en PPN (Paramedisch Platform Nederland) ondersteuning en advies geven om uiteindelijk tot een professionele organisatie te kunnen komen!

Missie, Visie

Missie
PPZK zorgt voor sterke en geïntegreerde paramedische zorg in de eerste lijn in de regio Zuid Kennemerland, door als overkoepelingsorgaan van de georganiseerde paramedische diensten een overlegpartner te zijn voor stakeholders op het gebied van Gezondheidszorg in de 0-de, 1-ste en 2-de lijn.

Visie
PPZK is een toegevoegde waarde voor (groepen) cliënten. We zorgen voor betere behandelingen, afgestemd op de hulpvraag van de cliënt en geïntegreerd met de behandeling van andere (eerstelijns) therapeuten. Dit met als doel verbetering in kwaliteit van gecombineerde zorg en hierbij verlaging van de zorgkosten.

Op termijn beogen wij een gedegen regionaal adviesorgaan te zijn waarin de JZOJP centraal zal blijven staan, door intensieve samenwerking tussen de zorgverleners in de regio te stimuleren, een drijvende kracht te zijn binnen de netwerkzorg in de regio en een betrouwbare gesprekspartner te zijn aan de regiotafel

PPZK is een vooruitstrevende  samenwerkingspartner voor huisartsen, het regionale ziekenhuis, de gemeente en de regionale zorgverzekeraar.

Motivatie

Een van de belangrijke punten in het regeerakkoord is de “Juiste Zorg Op de Juiste Plek” (Voor iedereen én op het juiste moment). De essentie hiervan is het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen en/of ondersteunen van zorg door andere zorg (als bijvoorbeeld E-Health)

Door ons als paramedici in de Regio Zuid Kennemerland te verenigen en te verbinden zullen we goed kunnen inspelen op de  regionale (veranderende) ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, nu en in de toekomst.

Zoals de huidige plannen zijn zal er (om de zorgkosten voor de toekomst te beperken) een verschuiving nodig zijn van de 2e lijn naar de eerste lijn.  Hiervoor zal een regiokantoor moeten worden opgericht. Het Regiokantoor is hét aanspreekpunt voor stakeholders (Zorgverzekeringen, Gemeenten e.d.) die deze verschuiving moeten regelen/begeleiden.

Het regiokantoor bestaat zoals het er nu uitziet uit 3 pijlers:  de samenwerkende huisartsen (HCZK), de samenwerkende coöperatie apothekers (CAVH) en een samenwerkingsverband van alle paramedische disciplines (PPZK). Het is dus van groot belang dat de paramedische beroepen zich verenigen in de regio Zuid Kennemerland.

Doelstellingen

Er zullen concrete doelen gesteld worden op macro-, meso- en microniveau.

Macroniveau:
PPZK is een volwaardige gesprekspartner aan de toekomstige Regiotafel. Hierin zal PPZK zich mogelijk laten adviseren door PPN (Paramedisch Platform Nederland) om zodoende in te kunnen spelen op discussies over de zorg in het maatschappelijke domein.

Mesoniveau:
PPZK werkt nauw samen met de 2e lijn om te zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt gegeven. Hulpvraag van de cliënt en kostenbeheersing van de zorg zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Transitie van de 2e naar de 1e lijn heeft als doel om de soms torenhoge kosten in de 2e lijn te beperken, door er middels een gedegen triage voor te zorgen dat de patiënt zoveel mogelijk direct op de juiste plek terecht komt JZOJP) Veel patiënten zouden direct naar een zorgprofessional of een multidisciplinair team in de 1e lijn kunnen.

Microniveau:
PPZK stimuleert en faciliteert georganiseerde multidisciplinaire samenwerking rondom verschillende doelgroepen waar paramedici bij betrokken zijn. Hierbij wordt samengewerkt met de betrokkenen uit de 2e lijn (specialisten) en 0e lijn (GGD en preventie-medewerkers).

Aangesloten disciplines

Alle paramedische disciplines in de 1e lijn binnen de regio Zuid-Kennemerland die monodisciplinair verenigd zijn. Hierdoor kan vanuit iedere discipline een afgevaardigde (middels een mandaat)  namens zijn/haar achterban spreken in het PPZK.

0
Algemeen
0
PSOT
0
Bekken
0
Geriatrie
0
Kinder
Scroll to top